Darmowe Gry Strzelanki online

Cookie Policy

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W zwi─?zku z udost─?pnianiem zawarto??ci serwis??w internetowych http://gry-strzelanki.pl(w dalszej cz─???ci zwanego Ô?żSerwisemÔ?Ł lub Ô?żBlogiemÔ?Ł) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika, kt??re serwery mog─? odczyta─? przy ka??dorazowym po??─?czeniu si─? z tego urz─?dzenia ko??cowego, mo??e tak??e u??ywa─? innych technologii o funkcjach podobnych lub to??samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz─?ce cookies maj─? zastosowanie r??wnie?? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwis??w internetowych. Pliki cookies (tzw. Ô?żciasteczkaÔ?Ł) stanowi─? dane informatyczne, w szczeg??lno??ci pliki tekstowe, kt??re przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawieraj─? nazw─? domeny serwisu internetowego, z kt??rego pochodz─?, czas przechowywania ich na urz─?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane s─? w celu:

a) dostosowania zawarto??ci stron serwis??w internetowych do preferencji u??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg??lno??ci pliki te pozwalaj─? rozpozna─? urz─?dzenie u??ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy??wietli─? stron─? internetow─?, dostosowan─? do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, kt??re pomagaj─? zrozumie─?, w jaki spos??b u??ytkownicy serwisu korzystaj─? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci,

c) utrzymania sesji u??ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi─?ki kt??rej u??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie serwisu ponownie wpisywa─? loginu i has??a,

d) dostarczania u??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.

3. W ramach naszych serwis??w internetowych mo??emy stosowa─? nast─?puj─?ce rodzaje plik??w cookies:

a) Ô?żniezb─?dneÔ?Ł pliki cookies, umo??liwiaj─?ce korzystanie z us??ug dost─?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj─?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj─?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,

b)┬ápliki cookies s??u??─?ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y─? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umo??liwiaj─?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) Ô?żfunkcjonalneÔ?Ł pliki cookies, umo??liwiaj─?ce Ô?żzapami─?tanieÔ?Ł wybranych przez u??ytkownika ustawie?? i personalizacj─? interfejsu u??ytkownika, np. w zakresie wybranego j─?zyka lub regionu, z kt??rego pochodzi u??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─?du strony internetowej itp.,

e) Ô?żreklamoweÔ?Ł pliki cookies, umo??liwiaj─?ce dostarczanie u??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie s??u??─?ce do przegl─?dania stron internetowych (przegl─?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plik??w cookies w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika. U??ytkownicy serwisu mog─? dokona─? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz─?cych plik??w cookies. Ustawienia te mog─? zosta─? zmienione w szczeg??lno??ci w taki spos??b, aby blokowa─? automatyczn─? obs??ug─? plik??w cookies w ustawieniach przegl─?darki internetowej b─?d?? informowa─? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz─?dzeniu u??ytkownika serwisu internetowego. Szczeg????owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plik??w cookies dost─?pne s─? w ustawieniach oprogramowania (przegl─?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie?? w zakresie cookies oznacza, ??e b─?d─? one zamieszczone w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika, a tym samym b─?dziemy przechowywa─? informacje w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika i uzyskiwa─? dost─?p do tych informacji.

5. Wy??─?czenie stosowania cookies mo??e spowodowa─? utrudnienia korzystanie z niekt??rych us??ug w ramach naszych serwis??w internetowych, w szczeg??lno??ci wymagaj─?cych logowania. Wy??─?czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo??liwo??ci czytania lub ogl─?dania tre??ci zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrze??eniem tych, do kt??rych dost─?p wymaga logowania.

6. Pliki cookies mog─? by─? zamieszczane w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika serwisu internetowego, a nast─?pnie wykorzystywane przez wsp????pracuj─?cych z Blogiem reklamodawc??w, przez firmy badawcze oraz dostawc??w aplikacji multimedialnych

Comments are closed.